Sheriffmuir to Alva via Blairdenon - 18/08/2013 - sarahbrown